Novotechnick

                              直线位移传感器在汽车方向盘转动轴承安装测试台的应用

          随着汽车的日益增多,汽车轴承的使用也越来越多,客户用于汽车方向盘转动轴上轴承安装测试台,检测轴承安装是否到位!测试台一开始用的是基恩士的传感器,客户发现性价比比较低,然后我们推荐用TR系列, TR-0025、MUP100-1。下图,红色的圆圈内就是产品的位置。

   


                                                                            TR/TRS.pdf