Novotechnick

角度位移传感器在无轨电车中的应用

            无轨电车是一种使用电力发动,无轨电车是公共交通工具(公交车)的一种。无轨电车的车身属于客车,只不过以电力推动,而使用的电力是通过架空电缆,经车顶上的集电杆取得。无轨电车因为使用的橡胶轮胎是绝缘体,不像有轨电车可使用路轨完成电路;故此需要使用一对架空电缆及集电杆。

                                                     

         

             德国NOVOTECHNICK角度位移传感器RFC4800系列在无轨电车---极性架中控制上、下、左、右偏移量,保证电杆不会脱离架空电缆,可以在没有架空接触网的路段实现离线行驶。