Novotechnick

                                                             角度位移传感器在太阳能追踪器上的应用

    太阳能跟踪系统是保持太阳能电池板随时正对太阳,让太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板的动力装置,采用太阳能跟踪系统能显著提高太阳能光伏组件的发电效率。